fbpx

Bescherming van gegevens

Het voorwerp van deze verklaring inzake gegevensbescherming is persoonlijke gegevens, waarvan de bescherming voor ons bijzonder belangrijk zijn. De volgende informatie is bedoeld om u uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. De mogelijke verwerking vindt altijd plaats in het kader van de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzake gegevensbescherming volgens de AVG. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze privacyverklaring geïnformeerd over hun rechten.

0 Definities

De privacyverklaring van Postando GmbH is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

  • a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informaties betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd).

  • b) De betrokkene

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

  • c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opnemen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

  • d) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  • e) De verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbescherming die van toepassing zijn is

Postando GmbH, Bertramstraße 2a, 60320 Frankfurt, Duitsland (Tel.: +49 698 3048 – 066; E-mail: [email protected]).

  • f) Contractverwerkers

De contractverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

  • g) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is.

  • h) Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere instantie, niet zijnde de betrokken persoon, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de contractverwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de contractverwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

  • i) Toestemming

Toestemming van de betrokken persoon is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokken persoon door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve bevestigende handeling akkoord gaat met de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens.

1. Voorwerp van de privacyverklaring

Het bezoeken van onze website of het gebruik van onze Postando Ansichtkaarten App is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.

De website van Postando GmbH of de Postando Ansichtkaart Applicatie verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een persoon of een geautomatiseerd systeem wordt bezocht. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Opgeslagen worden bijvoorbeeld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem van het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem naar onze website is gewisseld (de zogenoemde Referrer) (4) de subsites die via het toegangssysteem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot onze website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprotocollenaanbieder van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Postando GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen en (4) de wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval.

Als u echter via ons contactformulier contact met ons wilt opnemen, hebben wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. Indien in dit verband gegevens worden verzameld, gebeurt dit uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de dienst of de uitvoering van de overeenkomst.

Als u onze Ansichtkaarten App heeft geïnstalleerd en deze gebruikt voor een bestelling, is het noodzakelijk om bepaalde gebruikersgegevens (zoals e-mailadres, adres van de ontvanger, betaalmethode) te verzamelen, op te slaan en te verwerken om de dienst te kunnen verlenen.

2. Google Analytics, Firebase en cookies

De internetpagina’s van Postando GmbH maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruiksgedrag wordt vervolgens overgebracht naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, maakt deze website gebruik van de IP-anonimiseringstool ‘anonymizeIP’ (‘IP-masking’), die uw IP-adres voorafgaand aan de verzending naar de VS zodanig verkort dat er op basis van het doorgegeven IP-adres geen conclusies meer kunnen worden getrokken over uw identiteit. Meer informatie vindt u hier:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS wordt verzonden. De verkorting vindt dan daar plaats. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. De in dit kader verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om uw gebruiksgedrag te evalueren en worden niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies op uw computer op elk moment voorkomen door gebruik te maken van de juiste browserinstellingen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet wilt dat de door de cookie gegenereerde gegevens worden verwerkt, kunt u voorkomen dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Om dit te doen, moet u de browser plugin downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

We gebruiken ook de Google Firebase dienst om gebruikersgroepen te analyseren en te categoriseren om onze service te verbeteren en om pushberichten af te spelen.

Firebase is een real-time database die u in staat stelt om real-time informatie op uw website of app te integreren. De gebruikersgegevens worden daarbij anoniem naar Firebase verzonden. Firebase is een dochteronderneming van Google en is gevestigd in San Francisco (CA), VS. Het privacybeleid van Firebase is te vinden op https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u op respectievelijk op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en op https://www.google.de/intl/de/policies.

3. Facebook-pixel en SDK

Onze website maakt gebruik van Facebook-pixels en onze app gebruikt de Facebook SDK om de conversie van bezoekersacties te meten.

Met uw toestemming, die u heeft gegeven door de button met de onderstaande tekst te bevestigen in een pop-up venster op onze homepage:

Deze website maakt gebruik van cookies en Facebook bezoekersactiepixels. Door deze site te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik ervan.

plaatsen wij binnen onze website de ‘bezoekersactiepixel’ van:

Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’)

Met deze tool kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Op deze manier kan Facebook de effectiviteit van Facebook-advertenties bepalen en de resultaten evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. Dit maakt het mogelijk om toekomstige reclameacties te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. Daarom kunnen we geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Dit kan worden opgeroepen via de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt Facebook en haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Toestemming voor het gebruik van de bezoekersactiepixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Jongere gebruikers moeten diegenen die ouderlijke macht over hen uitoefenen om toestemming vragen.

4. Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Op de website van Postando GmbH of in de Postando App kunnen gebruikers de mogelijkheid krijgen om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonlijke gegevens die bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden bepaald door het formulier op de website dat voor dit doel wordt gebruikt.

Postando GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betrokkene principieel alleen dan worden ontvangen als (1) hij/zij over een geldig e-mailadres beschikt en (2) hij/zij zich inschrijft voor de mailing van de nieuwsbrief. Om wettelijke redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene voor het eerst heeft opgegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij ook het door de Internet Service Provider (ISP) aan het door de betrokkene op het moment van aanmelding gebruikte computersysteem en de datum en tijd van aanmelding toegewezen IP-adres op. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een persoon op een later tijdstip te kunnen traceren en dient dus om de verwerkingsverantwoordelijke wettelijk te beschermen.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een nieuwsbriefregistratie worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. De persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefservice worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Om uw toestemming te herroepen, vindt u een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

De nieuwsbrief van Postando GmbH bevat zogenoemde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om logboekbestanden op te slaan en te analyseren. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de geïntegreerde trackingpixel kan Postando GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokken persoon werden opgeroepen.

Deze persoonlijke gegevens, die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangstelling van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

5. Mogelijkheid om contact op te nemen via de website of app

De website van Postando GmbH of de Postando App bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenoemde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Commentaarfunctie in de blog op de website

Postando GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren achter te laten op afzonderlijke blogberichten op een blog op de website van de verwerkingsverantwoordelijke. Een blog is een portaal dat wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waar een of meer personen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten op kunnen schrijven in zogenaamde blogberichten. Blogberichten kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Indien een betrokkene in de op deze website gepubliceerde blog een opmerking achterlaat, wordt naast de opmerkingen van de betrokkene, ook informatie over het tijdstip van de invoer van de opmerking en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het IP-adres geprotocolleerd dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Dit IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon de rechten van derden schendt door het posten van een commentaar of het plaatsen van illegale inhoud. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij zich in geval van een overtreding van de wet kan rechtvaardigen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ten behoeve van de juridische verdediging van de verwerkingsverantwoordelijke.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene in overeenstemming met de bepalingen van de Europese richtlijn en verordening of enig ander rechtsinstrument in de wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokken persoon

Iedere betrokkene heeft het recht dat hem door de Europese richtlijn en verordening wordt toegekend: van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat hij/zij verklaart of zijn/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

te allen tijde kosteloos informatie over de opgeslagen persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben en een kopie van deze informatie van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen;

te eisen dat onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, onverwijld worden gerectificeerd van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de hem of haar betreffende persoonsgegevens onverwijld verwijdert, mits daarvoor een geldige wettelijke reden bestaat en de verwerking niet noodzakelijk is;

van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat hij de verwerking beperkt indien aan een dergelijke wettelijke voorwaarde is voldaan;

de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden verstrekt, in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen;

zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van zijn/haar bijzondere situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen;

de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene zijn rechten wenst uit te oefenen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt. Indien de verwerkingsverantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen enkel ander rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering in de weg staat.

10. Betaalwijzen: privacybepalingen voor PayPal en SofortBanking of creditcard als betaalmethode.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van PayPal, SOFORTbanking of creditcardbetaling geïntegreerd op deze website of in de Postando Ansichtkaarten App.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

De exploitant van SOFORTbanking en creditcardbetaling is BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces ‘PayPal’, ‘SOFORTbanking’ of ‘creditcard’ als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal, SOFORTbanking of de betreffende creditcardaanbieder (bijv. VISA of Mastercard) overgedragen. Door deze betaalmogelijkheid te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.