fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Postando Gmbh

1 Toepassingsgebied en rechtsgrondslagen

De volgende algemene voorwaarden bevatten een vooraf geformuleerde vereenvoudigde set van clausules die als overeenkomst dienen tussen de exploitant van het internetplatform http://www.postando.de, Postando GmbH, en u, de klant of opdrachtgever. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, niet van toepassing zijn.

De opdrachtgever is een consument voor zover het doel van de bestelde dienstverlening niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Anderzijds geldt als ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van de overeenkomst.

2 Afsluiten van de overeenkomst

Door onze diensten via onze applicatie te bestellen, erkent de opdrachtgever onze Algemene Voorwaarden. De bestelling komt tot stand met de bevestiging van de betalingswijze en wordt als juridisch bindend beschouwd.

Behoudens het feit dat de opdrachtgever immorele inhoud doorgeeft of de toepasselijke wetgeving overtreedt, heeft de exploitant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3 Omvang van de dienstverlening

De overeenkomst omvat de productie en de verzending van een door de opdrachtgever ontworpen Postando (ansichtkaart of wenskaart) naar een door de opdrachtgever opgegeven adres.

Deze Postando wordt verstuurd door een door Postando gekozen verzendbedrijf.

Bij aflevering aan het verzendbedrijf wordt de dienst van de exploitant geacht te zijn uitgevoerd.

De exploitant is niet verplicht de verstrekte gegevens te controleren op juistheid, volledigheid of naleving van wettelijke bepalingen.

De exploitant is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De exploitant behoudt zich het recht voor om aanbevelingen of advertentieruimte van bedrijven op deze ansichtkaarten te plaatsen in het kader van advertentie-/vouchercampagnes, waarbij de opdrachtgever één of meer gratis of met korting verzonden Postandos kan versturen.

4 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om de juistheid van de gegevens te controleren voordat deze aan de exploitant worden doorgegeven. Dit geldt zowel voor de kwaliteit en het af te drukken gedeelte van de ingevoegde afbeeldingen als voor de juistheid van het adres. Een controle door de exploitant vindt niet plaats. Het risico dat een Postando niet kan worden geleverd aan de door de klant opgegeven ontvangersgegevens is voor rekening van de klant.

Gebreken die door de exploitant zijn veroorzaakt, moeten onmiddellijk worden gemeld. Na afloop van twee weken zal de opdrachtgever de exploitant vrijstellen van regresvorderingen.

5 Prijzen, vervaltermijnen en aanmaningen

De door ons opgegeven prijzen zijn eindprijzen inclusief de wettelijke btw en inclusief de verzendkosten. Betaling dient onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden door middel van vooruitbetaling. Dit wordt afgerekend met een door de opdrachtgever gekozen betaalwijze. De betaling gebeurt naar keuze door middel van PayPal, met een waardebon, via SOFORTBanking of met een creditcard. Creditcardafschriften en directe overboekingen worden uitgevoerd door stripe.com

Afhankelijk van het gekozen betaalmiddel gelden voor de verwerking van de betreffende betalingen de algemene voorwaarden en de informatie over de gegevensbescherming van de geselecteerde betalingsdienstaanbieder.

Voor betalingen met een vouchercode gelden bovendien de wettelijke voorschriften van de samenwerkingspartner. Het manipuleren van de portalen van de samenwerkingspartners en ook van de portalen van Postando en het daarmee gepaard gaande gebruik van gratis Postando-cheques is ten strengste verboden en Postando behoudt zich het recht voor om postkaarten onherroepelijk te verwijderen en dus niet af te drukken.

.

6.1 Auteursrecht

Met betrekking tot de motieven of foto’s die door de opdrachtgever aan de exploitant worden doorgegeven ter wille van de productie van de Postando en de inhoud van de persoonlijke boodschap aan de ontvanger die door de opdrachtgever is opgegeven, zal de opdrachtgever de toepasselijke wetgeving in acht nemen en ervoor zorgen dat er geen rechten van derden, in het bijzonder de auteursrechten en persoonlijke rechten, worden geschonden.

De opdrachtgever zal de exploitant vrijwaren tegen alle aanspraken van derden – van welke aard dan ook – die voortvloeien uit de onwettigheid van de aan de exploitant ter beschikking gestelde sjablonen voor de productie van de Postando of de inhoud van de persoonlijke boodschap aan de ontvanger van de Postando en/of de schending van de rechten van derden en zal de exploitant alle redelijke kosten van juridische verdediging vergoeden.

Ter wille van de productie en verzending van de Postando verleent de opdrachtgever aan de exploitant een in tijd en ruimte onbeperkt, eenvoudig gebruiksrecht op de motieven of foto’s en teksten die hem door de opdrachtgever worden doorgegeven.

De exploitant kan niet verplicht worden om Postandos te produceren en/of te verzenden die duidelijk in strijd zijn met de openbare zeden of met de wettelijke verbodsbepalingen. De exploitant zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen van dergelijke bedenkingen en de opgegeven bestelling annuleren.

Indien een door de opdrachtgever verstrekt bestand in strijd is met het toepasselijke recht, in het bijzonder auteursrechten, mededingingsrechten of andere rechten van derden, stelt de opdrachtgever de exploitant vrij van alle eventuele rechten van derden.

6.2 Inhoud

De Gebruiker stemt ermee in zich te houden aan alle wetten en voorschriften met betrekking tot de visuele foto’s die via de Service worden verzonden. De Gebruiker stemt ermee in geen bestanden op te slaan, te downloaden of te verzenden die verboden, ongeoorloofd, illegaal, in tegenstrijd met moraliteit, fatsoen of openbare orde zijn en de rechten van derden schaden of mogelijk kunnen schenden. De Gebruiker verklaart de wettelijke eigenaar te zijn van alle foto’s die in verband met de Service worden gebruikt en dat deze vrij zijn van alle rechten. De Gebruiker mag geen bestanden opslaan of verzenden die de eigendomsrechten van anderen schenden, zoals tekst, afbeeldingen, handelsgeheimen, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie. Deze lijst is niet volledig. De Gebruiker mag geen afbeeldingen opslaan of verzenden die persoonlijke of privézaken van een persoon onthullen zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming. De Gebruiker stemt ermee in dat elke afgebeelde persoon toestemming heeft gegeven voor het gebruik en verspreiding van zijn afbeelding.

We behouden ons het recht voor om ansichtkaarten niet te produceren en verzenden met inhoud zoals racistische, obscene en discriminerende afbeeldingen of andere illegale inhoud en ansichtkaarten die, naar onze mening, de rechten van derden schenden of het risico lopen dat te doen.

Hoewel we het uploaden van bepaalde soorten afbeeldingen op het Platform verbieden, hebben we geen controle over het gebruik van de Services en kunnen we dit niet volledig controleren. Het is mogelijk dat er afbeeldingen en ander materiaal verschijnen op het Platform of in verband met de Services die onwettig of aanstootgevend zijn en in strijd zijn met onze inhoudsbeperkingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke afbeeldingen of materiaal, maar als u deze opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via: [email protected]

7 Aansprakelijkheid en garantie

De exploitant is niet aansprakelijk voor kleurverschillen tussen het gedrukte product en de originele gegevens. Er worden geen klachten geaccepteerd die te wijten zijn aan een slechte kwaliteit van het originele beeld, bijvoorbeeld door een te lage resolutie.

De exploitant zal alle bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren. Een kleine vertraging bij de bezorging geeft de opdrachtgever dus niet het recht om de aanvaarding te weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport.

Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Daarnaast zijn geen verdere garantiebeloften van de exploitant van toepassing.

8 Herroepingsrecht

In principe hebben consumenten het recht om volgens § 355 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) binnen 14 dagen zonder opgave van redenen overeenkomsten te herroepen die buiten het bedrijfspand zijn gesloten, alsmede overeenkomsten voor verkoop op afstand volgens § 312 d BGB.

De dienstverlening van de exploitant bestaat echter uit drukwerk dat individueel is afgestemd op de afzonderlijke opdrachtgever en zijn behoeften. In al deze gevallen sluit § 312 g, lid 2, nr. 1 BGB het principieel bestaande herroepingsrecht uit. Er bestaat derhalve geen herroepingsrecht.

9 Privacybeleid

De opdrachtgever neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Of en hoe wij uw gegevens gebruiken, kunt u nalezen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

10 Overige bepalingen

Er zijn geen aanvullende of afwijkende bepalingen op deze algemene voorwaarden.

Deze AV en de relatie tussen de opdrachtgever en de exploitant worden uitsluitend beheerst door het Duitse recht.

In het geval van een consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij geen beperking inhoudt van dwingende wettelijke bepalingen van het land waar hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. Het VN-kooprecht is uitgesloten. Aanvullende overeenkomsten en contractwijzigingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Bij zakelijke transacties met kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale publiekrechtelijke fondsen is de plaats van jurisdictie voor rechtsvorderingen de maatschappelijke zetel van de exploitant. Voor zover de aanspraken van de exploitant niet in het kader van de aanmaningsprocedure worden ingeroepen, wordt de plaats van jurisdictie voor niet-handelaren bepaald door hun woonplaats. Plaats van uitvoering is Frankfurt am Main.

Indien een of meer bepalingen ongeldig mochten zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen.

11 Informatie over de exploitant

Postando GmbH
Bertramstraße 2a,
60320 Frankfurt am Main
Duitsland
Telefoon: +49 698 3048 – 066
E-Mail: [email protected]
Website: www.postando.de
Directeur: Johannes Duttenhöfer.